วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

วรรณคดีวิจักษ์

 

คุณค่าทางวรรณคดี
     วรรณคดีมีบทบาทเหมือนงานศิลปะอื่นๆตคือ สร้างความบันเทิงใจและความจรรโลงใจ แบ่งเป็นดังนี้     ๑.)คุณค่าด้านอารมณ์  
                 สิ่งบันเทิงใจในสมัยก่อนก็คือจำพวกมหรสพ ทำให้มีการแต่งหนังสือขึ้นมาเพื่อใช้บทสำหรับแสดงมหรสพต่างๆ  แต่จะอ่านออกเสียงเพื่อฟังเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ในการประพันธ์วรรณคดีกวีนั้นต้องคำนึงถึงเสียงของคำเป็นสำคัญด้วย
   
   ๒.)คุณค่าด้านคุณธรรม
                  เมื่อพิจารณาววรรณคดีไทยแล้ว บางเรื่องจะพบว่ากวีมีความตั้งใจที่จะแสดงคุณธรรมเอาไว้ในผลงานของตนเอง วรรณคดีที่ปลูกฝังคูณธรรมจึงมีความนิยม 
                  นอกจากคุณค่าทั้ง ๒ ประการแล้ว การอ่านวรรณคดียังเป็นอีกทางที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาวรรณคดีไทย
    เนื้อหาของวรรณคดีไทย จำแนกได้เป็นดังนี้    
 
         ๑.)วรรณคดีพุทธศาสนา มุ่งเน้นสอนการทำความดีละเว้นความชั่ว
         ๒.)วรรณคดีสุภาษิตคำสอน แสดงแนวทางในการอยู่ในสังคม
         ๓.)วรรณคดีประเพณีและพิธีกรรม แสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
         ๔.)วรรณคดีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แสดงเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆ
         ๕.)วรรณคดีเพื่อความบันเทิง เพื่อแสดงมหรสพประเภทต่างๆ
         ๖.)วรรณคดีบันทึกความรู้สึกต่างๆ แสดงความรู้สึกต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น